Total War Wiki
Advertisement

The following lists document all the factions in a Total War Saga: Troy.

Playable factions[]

 • Dardania
 • Ithaca
 • Lycia
 • Mycenae
 • Phthia
 • Sparta
 • Hector’s Trojans
 • Paris’ Trojans
 • Hippolyta’s Amazons (DLC)
 • Penthesilea’s Amazons (DLC)
 • Salamis (DLC)
 • Argos (DLC)
 • Thrace (DLC)
 • Ethiopia (DLC)

Non-playable factions[]

Acheans (22)
 • Aetolians
 • Anemoessa
 • Antheada
 • Apteron
 • Arcadians
 • Asia
 • Curetes
 • Dionysias
 • Elis
 • Ephesos
 • Epidayrus
 • Knossos
 • Miletus
 • Noagria
 • Phyllis
 • Pylos
 • Rhodes
 • Tantalis
 • Teleboans
 • Tiryns
 • Triopion
 • Troizen
Aeolians (19)
 • Aethaleia
 • Apaesos
 • Boetians
 • Chersonesos
 • Dindyma
 • Dolopia
 • Esperia
 • Graea
 • Kyme
 • Lapiths
 • Lycomedes' Dolopians
 • Magnetes
 • Makaria
 • Meliboea
 • Minyes
 • Narykos
 • Ozolian Locris
 • Perrhaebi
 • Thessalians
Dorians (5)
 • Cassopaei
 • Dorians
 • Epirotes
 • Macednon
 • Phaiacians
Ionians (7)
 • Abantes
 • Athina
 • Corinthians
 • Ellopians
 • Ionia
 • Peraia
 • Phlegra
Leleges (3)
 • Carians
 • Lelegia Minoa
 • Tlawa
Maeonians (4)
 • Alazones
 • Maeonians
 • Maeonians of Tmolos
 • Paphlagonians
Pelasgians (10)
 • Aegaan Pelasgians
 • Aethria
 • Agriophones
 • Bottiaeans
 • Ilion Hyrtacidae
 • Ilion Imbrasos
 • Methymna
 • Pelasgiotes
 • Tereia
 • Troy
Thracians (13)
 • Aenos
 • Apsynthioi
 • Ascanian Phrygians
 • Bisaltae
 • Bithyni
 • Cicones
 • Edonia
 • Manyan Phrygians
 • Mygdonians
 • Mysia
 • Paeonians
 • Thrakes
 • Thyni

Conditional factions[]

 • Achaean Rebels
 • Aeolian Rebels
 • Amazon Horde
 • Amazonian Separatists
 • Dardanian Separatists
 • Dorian Rebels
 • Ithacan Separatists
 • Ionian Rebels
 • Lelegan Rebels
 • Lycian Separatists
 • Maeonian Rebels
 • Mycenaean Separatists
 • Pelasgian Rebels
 • Phthian Separatists
 • Spartan Separatists
 • Thracian Rebels
 • Trojan Separatists (Hector)
 • Trojan Separatists (Paris)
Advertisement